Algemene voorwaarden

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Ons aanbod en uw bestelling
Artikel 4 – De prijs
Artikel 5 – Betaling
Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 7 – Conformiteit en garantie
Artikel 8 – Levering en uitvoering
Artikel 9 – Aansprakelijkheid
Artikel 10 – Duur
Artikel 11 – Overmacht
Artikel 12 – Intellectuele eigendom
Artikel 13 – Klachtenregeling en geschillen


ARTIKEL 1 - IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Wij zijn:

VARIA-PACK N.V. (commerciële benaming = Variapack)
Aarschotsesteenweg 114
3012 Wilsele

E-mailadres: webshop@variapack.com
Telefoonnumer: +32 (0) 16 301 301
Ondernemingsnummer: BTW BE 0 407 977 446
Bankrekeningnummer: IBAN BE 04 2300 0488 9931 - BIC GEBABEBBARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID & VOORWAARDEN

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ons en de Koper (iedere natuurlijke rechtspersoon met een geldig BTW-nummer die, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf die met ons in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan).
 2. Wij leveren enkel in België en het Groothertogdom-Luxemburg.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u minstens 18 jaar oud zijn. Als u geen 18 bent, vragen we u om de bestelling door uw ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 5. Als u online bestelt, bezorgen we u bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat u kan opslaan of afdrukken. We raden u overigens aan om dit altijd te doen.
 6. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
 7. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 8. Algemene voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ons is ingestemd.
 9. Wij behouden ons het recht de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.
 10. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf.
 11. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze algemene voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons en de Koper met betrekking tot de erin opgenomen materie.ARTIKEL 3 - ONS AANBOD EN UW BESTELLING

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we u verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om u een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om u alsnog te leveren.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 4. Uw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we uw bestelling bevestigen per e-mail en zodra we voor uw betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Bancontact en online overschrijvingen via Belfius, ING en KBC. Indien de uitgever van uw kaart weigert om in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 5. Om een product aan te kopen, voegt u het product toe aan uw winkelmandje. Nadien geeft u uw contactgegevens en facturatiegegevens in. In de laatste stap krijg u een overzichtspagina, aanvaardt u onze algemene voorwaarden en bevestigt u uw betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “Bevestig uw bestelling”. Als u deze stappen hebt doorlopen, is uw aankoop definitief.
 6. Wij behouden ons het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.ARTIKEL 4 - DE PRIJS

 1. De prijzen van de aanbieding of overeengekomen in de offerte zijn prijzen exclusief BTW, taksen en diensten. De eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen maar niet beperkt tot reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Verpakking en vervoer zijn ten laste van de Koper tenzij anders aangegeven.
 3. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen na de totstandkoming van de overeenkomst door ons worden gecorrigeerd.ARTIKEL 5 - BETALING

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
 2. Betaling dient te worden voldaan binnen de 8 dagen na factuurdatum, in de overeengekomen valuta.
 3. Door het enkel verstrijken van deze termijn is de Koper in verzuim, zonder bijkomende voorafgaande ingebrekestelling.
 4. Bij wanbetaling op vervaldatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 50 euro en met een rente van 1,25% per maand vanaf de vervaldatum, waarbij elke begonnen maand zal aangerekend worden voor een volle maand. De vergoeding blijft verschuldigd ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Bovendien zal bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag, het geheel van schulden opvorderbaar worden.
 5. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen hebt u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van uw browser.ARTIKEL 6 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De overdracht van eigendom van de goederen gebeurt pas op het ogenblik van volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 2. Tot op dat ogenblik behouden we ons het recht voor de geleverde goederen op kosten van de klant terug te nemen. De klant verplicht zich ons in dit recht te vrijwaren en ons onmiddellijke eventuele beperkingen (bv. Beslaglegging) te melden.ARTIKEL 7 - CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen u natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van uw bestelling bestaande wetten.
 2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.
  Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.
  Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.
 3. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend-, en voorrijdkosten, aan de Koper in rekening gebracht worden.
 4. Fabrieksgaranties op goederen gelden volgens de normen van de fabrikant. Variapack wordt naast de wettelijke garanties uitgesloten van aanvullende garantieverplichtingen.
 5. Een goed dat aangeboden wordt in opdracht van Variapack via outlet of een (externe) veiling wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt met alle zichtbare en verborgen gebreken, en die door de koper gekend is.ARTIKEL 8 - LEVERING EN UITVOERING

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door u bij uw bestelling aangegeven adres.
 2. Wanneer een artikel in stock is wordt het aangeboden op uw leveringsadres na maximum 5 werkdagen tenzij anders vermeld. Wanneer een artikel niet in webshopstock is, wordt het aangeboden op uw leveringsadres na een vooraf aangegeven of overeengekomen aantal werkdagen. Wij informeren u over de leveringstermijn in uw orderbevestiging of nadat de leveringstermijn aan ons bevestigd is door de leverancier en vervoerder.
 3. Uw bestelling wordt bezorgd door onze eigen transportafdeling of door een extern transportbedrijf. Zodra uw bestelling verwerkt is, ontvangt u een bevestigingsmail zodat u uw bestelling kunt opvolgen, indien mogelijk via een track & trace-systeem.
  Bestellingen die op werkdagen van maandag tot en met vrijdag vóór 11u00 worden geplaatst, worden dezelfde dag nog verzonden.
  Bestellingen die op vrijdag (werkdag) vóór 11u00 worden geplaatst, worden meestal op de eerstvolgende maandag geleverd.
  Wij leveren elke bestelling vanaf €200 (exclusief btw en toeslagen) zonder voorbereidingskosten.
  Voor bestellingen onder €200 (exclusief btw en toeslagen) bedragen onze voorbereidingskosten €20 (exclusief btw).
 4. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij u altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan u kosteloos afzien van uw bestelling. In dat geval betalen wij u uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 5. Wij zijn gerechtigd om goederen te leveren in gedeelten (deelleveringen).
 6. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. U hoeft u dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als u ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat u ze liever niet wil houden, bent u verantwoordelijk voor het transport.
 7. Uitladingen van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de Koper.
 8. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, moet u dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.
 9. De Koper erkent dat wij voor de levering van Producten afhankelijk zijn van de medewerking van de Koper. De Koper dient er onder andere voor te zorgen dat de plaats waar de producten dienen geleverd te worden vrij en gemakkelijk bereikbaar is en dat, indien nodig, de producten opgeborgen kunnen worden op risico van de Koper.
 10. Niet geretourneerde lastdragers worden gefactureerd.ARTIKEL 9 - AANSPRAKELIJKHEID

 1. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid van zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).
 3. Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.ARTIKEL 10 - DUUR

 1. De Koper kan een overeenkomst die voor onbepaalde duur is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar.
 3. Indien in een goederenovereenkomst van bepaalde duur is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de Koper de Overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde duur en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
 4. Wanneer een dienstenovereenkomst van bepaalde duur afgesloten tussen de Onderneming en de Koper een beding tot stilzwijgende verlenging bevat, wordt dit beding geplaatst in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde.
 5. Dit beding vermeldt de gevolgen van de stilzwijgende verlenging waaronder de bepaling van de hiernavolgende paragraaf m.b.t. de opzegging, evenals de uiterste datum waarop de Koper zich kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst en de wijze waarop hij kennis geeft van dit verzet. De Koper kan, na de stilzwijgende verlenging van een dienstenovereenkomst van bepaalde duur, op elk ogenblik zonder vergoeding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzeggingstermijn van maximaal twee maanden.ARTIKEL 11 - OVERMACHT

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...ARTIKEL 12 - INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag u bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.ARTIKEL 13 - KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als u toch klachten zou hebben over onze diensten, kan u ons contacteren via e-mail: webshop@variapack.com. We doen er alles aan om uw klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 2. De levering, behoudens met betrekking tot gebreken die niet zichtbaar zijn bij redelijke inspectie, wordt geacht te zijn aanvaard tenzij schriftelijk en gemotiveerd gemeld werden per aangetekend schrijven binnen de zeven (7) kalenderdagen na de levering aan de verkoper verstuurd. Wanneer de producten worden geleverd op meerdere tijdstippen geldt deze regel voor elke levering afzonderlijk.
 3. Indien de Koper tijdig reclameert, schorst dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.
 4. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.
  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren. Info@SafeShops.be.


Laatste update van deze algemene voorwaarden: 30 september 2021